Ken Okamura 1, Mariko Nikaido 1, Toru Saito 1, Yosuke Arai 1, Chiharu Yoshioka 1, Makoto Yagi 2, Hitomi Komoriya 3, Nana Takahashi 3, Yutaka Hozumi 1, Tamio Suzuki J Dermatol . 2024 Mar 20. doi: 10.1111/1346-8138.17198.